МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ


Министерството за внатрешни работи во рамките на системот на Интегрираното гранично управување преку мерки и активности треба да обезбеди отворени но безбедни граници, како и олеснување на протокот на лица и стоки преку државната границаМИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ-ЦАРИНСКА УПРАВА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ-ЦАРИНСКА УПРАВА


Царинската управа работите од својата надлежност ги врши согласно Законот за Царинска управа, Царинскиот закон, Законот за царинска тарифа и други закони со кои се уредува увозот, извозот и транзитот на стока, како и за извршување на други дејности коишто со други закони и се утврдени во надлежност.

 

 

 

 

 

ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ

 

 

 

  • Одлука за определување на видовите на стоки кои се предмет на постапување на царинските органи на определени гранични премини ( Службен весник на Република Македонија бр.111/05)

 

ЗАКОНИ


ПРАВИЛНИЦИ


ДРУГИ УРЕДБИ