“ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ”

Воспоставувањето на системот на Интегрираното гранично управување  овозможи олеснување на протокот на лица и стоки преку државната граница, согласно европските стандарди и најдобрата пракса.

Со воспоставениот систем за интегрирано гранично управување се разви база на податоци за управување со границата и нивна поврзаност во рамките на Информатичкиот систем за интегрирано гранично управување, со што се овозможи пристап и размена на информации помеѓу државните органи кои имаат надлежност во граничното управување.

Со тоа се изградија организирани и координирани мерки на органите вклучени во Интегрираното гранично управување во надзорот на законитоста на влезот и излезот на лица, стоки и превозни средства, спречувањето и откривањето на организираниот криминал  спречувањето на лица и сторители на кривични дела и сите видови на шверц преку граничните премини, контрола и спречувањето на преносот на материи и заразни болести што ги загрозуваат љуѓето и стоките.

Со воспоставувањето на “Едношалтерски систем за увоз и извоз (single window) и контрола при единствено застануваwе (one stop shop)”  се овозможи намалување на времето за премин на границата а со тоа и процедурите  и режимот на контрола на лица и стоки.

Со ставањето во функција на Националниот координативен центар за гранично управување , како координативно тело, се остварува поголема интеграција  во граничното управување помеѓу државните органи што имаат надлежности во граничното управување.

 

 

Стратегиски реализирани активности во воспоставениот систем за интегрирано гранично управување

 

Во 2003 година Владата на Република Македонија ја усвои Националната стратегија за интегрирано гранично управување, а на 6 октомври 2005 година го донесе Националниот акционен план за интегрирано гранично управување.

На 07.06.2006 година Владата на Република Македонија ја усвои Категоризација на граничните премини (инфраструктурни, просторни и технички услови).

На 13.03.2007 година, Владата на Република Македонија ја донесе Одлуката за формирање на Национален координативен центар за гранично управување. На седницата одржана на 06.11.2007 година Владата на Република Македонија именува координатор на Националниот координативен центар за гранично управување.

На 26.03.2009 година е ставен во функција Информациониот систем за Интегрирано гранично управување. Информациониот систем за Интегрирано гранично управување обезбедува платформа  за размена на информации при следење на состојбите на граничните премини и ке развие база на податоци за управување со границата, со цел координиран пристап и размена на информации помеѓу државните органи кои имаат надлежност во граничното управување.

На 03.11.2008 година ставен е во функција ЕXИМ системот, при сто е воспоставен “Едношалтерски систем за увоз и извоз (single window) и контрола при единствено застануваwе (one stop shop)”, со што ќе се намали времето за премин на границата а со тоа и процедурите  и режимот на контрола на лица и стоки.

Воспоставен е ПОРТАЛ-”ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ на Веб-страницата на Владата.

 

 

Стратегиски приоритети во предлог-Национална стратегија за развој на воспоставениот систем за интегрирано гранично управување

 

Во предлог-Национална Стратегија за развој на воспоставениот систем за Интегрирано гранично управување и предлог-Национален Акционен план за развој на воспоставениот систем за Интегрирано гранично управување, како Стратегиски цели се утврдени:

 

ЗАКОНИ-Министерство за надворешни работиЗакон за надворешни работи