КОНТАКТ
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА

ЗА ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ

 


Булевар "Илинден" бр. 2

1000 Скопје,
Република Северна Македонија

телефон: +389(0)2 3 118 022 локал 191


факс: +389(0)2 3 115 239