НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТИВЕН ЦЕНТАР ЗА ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ

НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТИВЕН ЦЕНТАР
ЗА ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ


Националниот координативен центар е координативно тело на Владата на Република Северна Македонија, кое има за цел ефикасна координација, олеснување на размената на податоци и информации и поголема интеграција во граничното управување.КООРДИНАТОР НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТИВЕН ЦЕНТАР
ЗА ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕД-р Владимир Пивоваров


МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ


Министерството за транспорт и врски во контекст на Интегрираното гранично управување има надлежност во планирањето на граничните премини и планирањето, проектирањето и изведбата на пристапните патишта до граничните премини, како и утврдувањето на режимот и условите на сообраќај во близина на граничните премини.

 

 

 

Закон за внатрешната пловидба (Службен весник на Република Македонија бр. 55/2007)
Закон за безбедност во железничкиот сообраќај (Службен весник на Република македонија бр 40/07)

Закон за електронските комуникации(Службен весник на Република Македонија бр 13/05 и 14/07)
(Службен весник на Република македонија бр. 100/05 и 19/07)
Закон за радиодифузна дејност (Службен весник на Република Македонија бр 20/97, 70/03)
Закон за железници (Службен весник на Република Македонија бр. 58/07)
Закон за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија бр. 51/05)
Закон за градење (Службен весник на Република Македонија бр. 51/05)
Закон за јавните патишта (Службен весник на Република Македонија бр. 26/96, 40/99, 96/00, 29/02, 68/04, 31/06 и 30/07)
Закон за превоз во патниот сообраќај(Службен весник на Република Македонија бр 68/04 и 127/06)
Закон за договорите за превоз во железничкиот сообраќај (Службен весник на Република Македонија бр. 55/2007)

Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија” бр. 92/2007)

 

 

 

 

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

 

  • Правилник за начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот (Службен весник на Република Македонија бр.39/07)
  • Правилник за формата и содржината на регистарот за издадени дозволи за меѓународни линии (Службен весник на Република Македонија бр.39/07)
  • Правилник за димензиите, вкупните маси и осното оптоварување на возилата во сообраќај на патиштата („Службен весник на Република Македонија” бр. 42/06 и 09/07)
  • Правилник за поблиско определување на градби по одредени категории на градби („Службен весник на Република Македонија” бр. 107/05)
  • Правилник за стандарди и нормативи за проектирање на објекти (Службен весник на Република Македонија бр. 69/99, 102/00, 02.02 и 05/04)

ЗАКОНИ