Почитувани посетители,

Со воспоставениот систем  на “ИНТЕГРИРАНОТО ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ”  реалаизирана е една од стратегиските цели, во функција на остварување на стратегиските приоритети, а тоа се интеграција на  Република Северна Македонија  во НАТО и ЕУ. 

 Добродојдовте на веб страната  на НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТИВЕН ЦЕНТАР ЗА ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ.

 На веб страната можете да се инфромиратеза структурата и начинот на функционирањето на воспоставениот систем на “ИНТЕГРИРАНОТО ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ”, како и за наредните активности за за развој на воспоставениот систем за Интегрирано гранично управување, согласно новата Националната стратегија за развој на вопсоставениот систем за интегрирано гранично управување и новиот Националниот акционен план за развој на воспоставениот систем на интегрирано гранично управува.