Проекти

Информациониот систем за Интегрирано гранично управување

Националната комисија за интегрирано гранично управување со преставници од ИТ (информатичката технологија) од надлежните институции кои имаат надлежност во системот на Интегрираното гранично управување, изготви “Студија за информатички систем за интегрирано гранично управување” која е усвоена на седницата на Владата одржана на 06.02.2008 година. Изготвена е и “Студија за изводливост на информациско-комуникацискиот систем за Интегрирано гранично управување (Физибилити студија)”.

“Едношалтерскиот систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки и тарифни квоти”

На седницата одржана на 27.03.2007 година Владата на Република Македонија за усвои Студијата за воведување на едношалтерски систем за увоз и извоз (Single window) и контрола при единствено застанување (One stop shop). Носител на активностите за имплементацијата на проектот се Царинската управа и Националната комисија за интегрирано гранично управување.

Subscribe to RSS - Проекти