НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТИВЕН ЦЕНТАР ЗА ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ

Националниот координативен центар е координативно тело на Владата на Република Северна Македонија, кое има за цел ефикасна координација, олеснување на размената на податоци и информации и поголема интеграција во граничното управување.