КОНТАКТ

НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТИВЕН ЦЕНТАР

ЗА ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ


"Димче Мирчев" бб

1000 Скопје,

Република Северна Македонија


телефон: +389(0)2 3334049