“Едношалтерскиот систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки и тарифни квоти”

На седницата одржана на 27.03.2007 година Владата на Република Македонија за усвои Студијата за воведување на едношалтерски систем за увоз и извоз (Single window) и контрола при единствено застанување (One stop shop). Носител на активностите за имплементацијата на проектот се Царинската управа и Националната комисија за интегрирано гранично управување.

На 18.07.2007 година од страна на Владата усвоен е Концепт за реализација на Проектот за воведување на едношалтерски систем и контрола при единствено застанување (ЕС/КЕЗ) и План за изработка на Елаборат за имплементација на ЕС/КЕЗ. На 25.09.2008 година од страна на Владата усвоен е Елаборатот за имплементација на ЕС/КЕЗ.

На 03.11.2008 година ЕХИМ системот е ставен во оперативна функција. Oд 3 Ноември 2008 година, оперативната употреба на ЕХИМ системот се спроведува согласно Уредбата за воспоставувањето и начинот на користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при увоз, извоз и транзит на стоки, (Сл.весник бр. 134/2008).

На 22.12.2008 година е извршено јавно преставување на “Едношалтерскиот систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки и тарифни квоти”.

 

За сите прашања и проблеми поврзани со ЕХIM формиран е EXIM Help Desk

exim@customs.gov.mk , тел: 02 3 29 39 16

web: http://www.unece.org/cefact/single_window/welcome.htm

Проекти: