<none>

Развој на воспоставениот Систем за Интегрирано гранично управување


Цел

Воспоставениот системот за Интегрирано гранично управување овозможува олеснување на протокот на лица и стоки преку државната граница, согласно европските стандарди и најдобрата пракса. Воспоставени се организирани и координирани мерки во надзорот на законитоста на влезот и излезот на лица, стоки и превозни средства, спречувањето и откривањето  на организираниот криминал  спречувањето на лица и сторители на кривични дела и сите видови на шверц преку граничните премини, контрола и спречувањето на преносот на материи и заразни болести што ги загрозуваат луѓето и стоките.

“ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ”


Воспоставувањето на системот на Интегрираното гранично управување  овозможи олеснување на протокот на лица и стоки преку државната граница, согласно европските стандарди и најдобрата пракса.

Со воспоставениот систем за интегрирано гранично управување се разви база на податоци за управување со границата и нивна поврзаност во рамките на Информатичкиот систем за интегрирано гранично управување, со што се овозможи пристап и размена на информации помеѓу државните органи кои имаат надлежност во граничното управување.